Empresarial

Àrea de creació d’empreses:

  • Constitució de societats mercantils (SA, SL,...)
  • Constitució de societats d’economia social (Cooperatives, SLL, SAL).
  • Constitució de societats civils i comunitats de bens.
  • Alta d’empresaris individuals.
  • Tramitació d’expedients d’obertura municipal

Àrea financera:

  • Recerca de línies de finançament, avals, etc.
  • Recerca i tràmit de subvencions.
  • Estudis de préstecs personals, hipoteques, comptes de crèdit, etc.