Fiscal

 • Assessorament i planificació fiscal d’empreses i particulars.
 • Assessorament i representació en inspeccions d’Hisenda.
 • Càlcul, confecció i tramitació d’impostos.
 • Impost sobre el valor afegit (I.V.A.).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Impost sobre societats (Règim general, societats patrimonials, etc.).
 • Impost de successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Impost de la renda dels no residents (I.R.N.R.).
 • Retencions i pagaments a compta (Rendes del treball, del capital, etc.).
 • Ajornament de tributs.
 • Reclamacions i recursos.
 • Obtenció de certificats fiscals.