calcul assegurança social

Què són les Assegurances Socials i com calcular-les?

Actualment veiem normal comptar amb una sèrie de prestacions que ens permetin superar un accident que li impedeixi treballar, quedar-se en atur o jubilar-se. Tot això és possible gràcies a les cotitzacions que s´ingressen en la Tresoreria General de la Seguretat Social. D´això s´encarreguen mensualment les empreses i els autònoms que tenen contractats a treballadors.

 

Per llei, les Assegurances Socials són obligatoris amb la finalitat que els treballadors estiguin coberts davant malalties com a accidents laborals. Aquests són les contribucions que fan les empreses, autònoms i treballadors a la Tresoreria de la Seguretat Social.

 

El pagament és mensual i s´ingressa la contribució per diversos conceptes:

• Contingències comunes: Aquestes cobreixen situacions que deriven d´una malaltia comuna, baixa per maternitat, embaràs de risc, accident no laboral i jubilació.

• Accidents de treball i malalties professionals.

• Hores extraordinàries

• Desocupació

• Formació Professional

• Fons de garantia salarial (FOGASA)

 

Qui paga les Assegurances Socials?

Encara que les contribucions siguin per a cobrir aquest tipus de despeses en general, cal saber que les de les empreses i les del treballador són diferents.

Els treballadors cotitzen per malalties o accidents no laborals, hores extres, ocupació i formació professional. Per a això, l´empresa li reté una certa quantitat en la nòmina.

Mentrestant, les empreses cotitzen per accidents laborals, malalties professionals i FOGASA. L´import d´aquesta, depèn de la suma de les bases de cotització dels empleats i dels tipus que s´apliquin a aquestes.

Finalment, els autònoms també han de pagar les Assegurances Socials, són les quotes d´autònoms. Són ells mateixos els que han de realitzar aquests pagaments.

 

Com calcular assegurances socials

L´empresa i el treballador abonen de manera mensual una quota a la Seguretat Social. El com calcular assegurances socials depèn del salari de l´empleat, de les bases de cotització i del percentatge que s´aplica en cada base.

 

Base de cotització per a contingències comunes

La base de cotització per a contingències comunes (BCCC) s´empra per al càlcul de les prestacions relacionades amb la incapacitat permanent o temporal, la viduïtat i l´orfandat que derivin de malalties comunes i d´accidents no laborals.

També s´utilitza per a calcular les prestacions per baixes de maternitat i paternitat i la pensió de la jubilació.

 

Base de cotització per a contingències professionals

És la que s´utilitza per a calcular les prestacions per embaràs de risc, incapacitat temporal o permanent, viduïtat i orfandat relacionades amb un accident laboral o malaltia professional. També es calcula la prestació per desocupació.

 

Quan i com es paguen les Assegurances Socials?

Després de conèixer què són i, especialment, com calcular assegurances socials és important passar al següent punt: el pagament de les Assegurances Socials es duu a terme mensualment a mes vençut.

 

Per a efectuar el pagament a les Assegurances Socials es pot optar per les següents opcions:

Càrrec en compte, domiciliant el pagament, fins al dia 20 del mes.

 

Pagament electrònic. En aquesta modalitat de pagament la Tresoreria de la Seguretat Social genera el RCL amb les quotes corresponents. En aquest cas, a l´ésser una transferència bancària, l´encarregat de realitzar-la, té fins a l´últim dia del mes.

 

Transcorregut el termini reglamentari establert per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés de les mateixes i sense perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els següents recàrrecs:

Compliment de les obligacions de l´article 29 de la Llei General de la Seguretat Social

– Recàrrec del 10 per cent del deute, si s´abonessin les quotes degudes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

– Recàrrec del 20 per cent del deute, si s´abonessin les quotes degudes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.

 

Sense compliment de les obligacions de l´article 29 de la Llei General de la Seguretat Social

– Recàrrec del 20% del deute, si s´abonessin les quotes degudes abans de la terminació del termini d´ingrés establert en la reclamació de deute o acta de liquidació.

– Recàrrec del 35% del deute, si s´abonessin les quotes degudes a partir de la terminació d´aquest termini d´ingrés.

En aquests casos és important saber que podem ajornar el pagament de dues formes diferents:

• Presentat el RNT. En aquest cas es demanen pagar les quotes una vegada finalitzat el termini reglamentari que comporten recàrrecs del 10%, dins del primer mes, 20% en el segon mes.

• Sol·licitant un ajornament, sempre que no s´ajornin quotes per accidents de treball o malaltia professional.

La Seguretat Social pot denegar aquesta petició quan ja s´hagi incomplert l´ajornament repetidament en casos anteriors, quan s´autoritzi l´alienació de béns embargats o si el deute no supera el doble del salari mínim interprofessional.

Per a amortitzar el deute es comptarà amb un termini màxim de 5 anys els quals dependran del cas i la documentació aportada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La Teva Gestoria Laboral De Confiança

Gestomart P. Martinez Assessors, S.L.P., és una societat de professionals inscrita al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, i compta amb professionals membres de diversos col·legis (Economistes, graduats socials, gestors administratius), així com amb col·laboradors externs d’altres àmbits com l’advocacia, l’enginyeria industrial, l’arquitectura o l’administració de finques.

Resumen
Què són les Assegurances Socials i com calcular-les?
Nombre del artículo
Què són les Assegurances Socials i com calcular-les?
Descripción
Què són les Assegurances Socials i com calcular-les?
Publisher Name
GESTOMART ASSESSORS
Publisher Logo